AS4809 CN2 GIA

VPS优惠

搬瓦工:上线CN2 GIA Network 官方介绍页面 (电信 163/CN2 GT/CN2 GIA 优缺点简介)

1

发布于 2021-11-19

搬瓦工官网上线了一个页面,介绍 CN2 GIA Network,也就是 CN2 GIA 网络。搬瓦工 CN2 GIA 网络也是非常出名的,可能是目前市面上带宽最大的洛杉矶 CN2 GIA VPS 套餐,带宽从 2.5Gbps 起,最高高达 10Gbps。这次看到搬瓦工官方页面介绍了电信 163、CN2 GT、CN2 GIA 等线路的优缺点,以及搬瓦工 CN2 GIA 线路的一些优势,DC6、DC9...

阅读(1518)赞 (0)